Banner
HB BODY F222 - Dvojzložkový tmel na plastové povrchy čierna 250 g
5,08 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Polyesterový dvojzložkový tmel s vysokou vertikálnou stabilitou, zvýšenou elasticitou a mechanickou odolnosťou. Po brúsení dáva hladký a neporézny povrch. Jeho použitie je vhodné na plastové nárazníky a ostatné výrobky z plastu okrem polyetylénu.Tuženie: - maximálne 2-3% objemu (tužidlo sa dodáva s tmelom)Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez zvyšnej špiny, nečistôt a odmastený. Odmastenie odporúčame pomocou odmasťovača Antisil 770. V prípade potreby povrch prebrúste. Aplikácia Tmel zmiešajte v tužidlom v pomere 100:3. Aplikujte pomocou pružnej stierky na opravované miesta. Po nanesení je priemerná doba schnutia 30-45 minút. Po celkovo vytvrdnutí prebrúste povrch so zrnitosťou P120-180. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný