Banner
LOCTITE SUPER BOND ORIGINAL - Sekundové tekuté lepidlo 0,004 kg
4,28 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
LOCTITE SUPER BOND ORIGINAL - Sekundové tekuté lepidlo 0,004 kg
4,28 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Jednozložkové sekundové tekuté lepidlo, ktoré vytvára pevný spoj medzi lepenými materiálmi. Doba vytvorenia pevného spoja je od 5-30 sekúnd v závislosti od materiálu.Vhodné je na lepenie materiálov ako sú plasty, guma, kovy, drevo, keramika, papierové kartóny, papier alebo látky.Lepidlo má trojitú odolnosť:1. teplota: odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C2. voda: je vode odolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok)3. náraz: Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrchPoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce. Pred nanesením lepidlaodstráňte všetok povrchový prach.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Naneste minimálne množstvo lepidla LOCTITE® Super Bond Original na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy ihneď pritlačte k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu pár.Odozva:P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

PATTEX - Odstraňovač lepidla 0,005 kg
5,61 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
PATTEX - Odstraňovač lepidla 0,005 kg
5,61 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Odstraňovač lepidla je produkt na báze rozpúšťadla, ktorý je vhodný na odstraňovanie mnoho druhov lepidiel zo zašpinených alebo zle zalepených objektov.Účinné rozpúšťadlo pôsobí na zvyšky lepidiel, ktoré ešte vo väčšej miere nepoškodili povrchy plastov a iných materiálov.Zároveň slúži aj ako pomôcka na uvoľnenie prstov zlepených sekundovými lepidlami.Vlastnosti odstraňovača:+ uvoľňuje zlepené prsty+ odstraňuje atrament a škvrny od permanentných popisovačov+ odstraňuje a čistí zvyšky kyanoakrylátových lepidielOdstraňovač nepoužívajte na lakované alebo farbené povrchy.Je nevhodný pre aplikáciu na niektoré tvrdené plasty napr. ABS.Pred použitím odstraňovač odskúšajte na skrytom mieste.PoužitieA) Odstraňovanie vytvrdnutých kyanoakrylátových lepidielRozpúšťadlo najskôr vyskúšajte na skrytom mieste.Aplikujte dostatočné množstvo prípravku tak, aby bola pokrytá škvrna alebo znečistené miesto.Na aplikovaný odstraňovač lepidla priložte podložku z absorpčného materiálu alebo tkaninu zloženú z viacerých vrstiev.Ak škvrny odstraňujete z tkanív, podložku umiestnite na obe strany.Nechajte niekoľko hodín pôsobiť, najlepšie do nasledujúceho dňa.Absorpčnú podložku odstráňte a zlikvidujte.Ošetrovaný povrch utrite čistou handričkou alebo látkovou absorpčnou podložkou.Povrch následne opláchnite vodou a vysušte.V prípade veľkých škvŕn alebo rozsiahlych sedimentov lepidla je nutné celý proces zopakovať.Ak znečistenie zostáva na tkaninách, proces tak isto niekoľkokrát zopakujte.B) Zasiahnutá pokožkaGélový odstraňovač aplikujte na postihnuté miesto.Nechajte pôsobiť niekoľko minút do zmäknutia lepidla.Odstraňovač nechajte dôkladne pôsobiť a niekoľko minút penetrovať na celé miesto.Postupne a opatrne odliepajte lepidlo.Nakoniec odstráňte zvyšok lepidla.Po odstránení lepidla dôkladne umyte zasiahnutú oblasť vodou a mydlom.Nepredlžujte kontakt rozpúšťadla s pokožkou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP): kategória 2Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné okuliare.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.