Banner
ŠK SPEKTRUM Terpentínový olej transparentná,1L
11,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
ŠK SPEKTRUM Terpentínový olej transparentná,1L
11,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Vhodný na riedenie umeleckých olejových farieb a na čistenie štetcov, k priamemu riedeniu farieb, maliarskych lakov a riedidiel (nie fixatívu!).

CHEMOLAK C 6000 Cered 10L
33,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
CHEMOLAK C 6000 Cered 10L
33,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Riedidlo(Acetón) do nitrocelulózových náterových látok.

CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 0,4L
2,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 0,4L
2,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Riedidlo do epoxidových náterových látok.

TIKKURILA THINNER 1006 10L
56,80 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
TIKKURILA THINNER 1006 10L
56,80 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Syntetické riedidlo do alkydových farieb Temalac.

TIKKURILA THINNER 1048 3L
24,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
TIKKURILA THINNER 1048 3L
24,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby Temadur.

NOVOCHEMA - Riedidlo U 6051 3,4 L
27,35 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
NOVOCHEMA - Riedidlo U 6051 3,4 L
27,35 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Riedidlo určené pre riedenie polyuretánových náterových látok - základné nátery, vrchné nátery, tmely a laky. Riedidlo sa pridáva až po natužení zmesi, postupne a za stáleho miešania.Riedidlo používajte len to náterových hmôt a v takom pomere, ako je stanovené v technickom liste výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Irrit. 2 H319Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekáraP331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; butyl-acetát.Iná nebezpečnosťNie je známa.