Banner
FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni 0,5 l
6,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni 0,5 l
6,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v  domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a  poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PoužitiePleseň pred aplikáciou neodstraňujte.Napadnuté miesta postriekajte zo vzdialenosti cca 10 cm a po 24 hodinách pôsobenia pleseň za mokra mechanicky odstráňte (kefou alebo handrou namočenou v tomto prípravku).Pri silnom napadnutí plesňou je nutné postup opakovať.Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.Skin Sens. 1A H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónterbutrynVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.Ďalšie údajeOznačovanie etikety biocídneho výrobku:a) názov každej účinnej látky a jej koncentrácia v metrických jednotkách;b) nanomateriály obsiahnuté vo výrobku v prípade, že sa v ňom nachádzajú, a informácie o akýchkoľvekšpecifických súvisiacich rizikách, a po každom odkaze na nanomateriály slovo „nano“ v zátvorke;c) číslo autorizácie, ktoré biocídnemu výrobku pridelil príslušný orgán alebo Komisia;d) meno/názov a adresa držiteľa autorizácie/prechodnej registrácie;e) typ úpravy biocídneho výrobku;f) účel použitia, na ktorý je biocídny výrobok autorizovaný;g) návod na použitie, frekvencia aplikácie a dávkovanie vyjadrené v metrických jednotkách takým spôsobom, ktorý je pre používateľov užitočný a zrozumiteľný, pre každé použitie uvedené v podmienkach autorizácie;h) podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch a pokyny na poskytnutie prvej pomoci;i) nápis „Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie“, ak je k výrobku priložený sprievodný leták, a v príslušných prípadoch upozornenia určené zraniteľným skupinám;j) pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu a prípadne aj zákaz opakovaného použitia obalu;k) číslo alebo označenie výrobnej šarže prípravku a dátum spotreby za bežných podmienok skladovania;l) prípadne čas potrebný na dosiahnutie biocídneho účinku, časový interval, ktorý sa má dodržať medzi dvoma aplikáciami biocídneho výrobku alebo medzi aplikáciou a ďalším použitím ošetreného výrobku alebo ďalším vstupom ľudí alebo zvierat do priestoru, kde sa biocídny výrobok použil, vrátane podrobností týkajúcich sa prostriedkov a opatrení na dekontamináciu a trvanie potrebného vetrania ošetrených plôch; podrobnostítýkajúcich sa primeraného čistenia zariadení; podrobností týkajúcich sa bezpečnostných opatrení počas používania a prepravy;m) v prípade potreby kategórie používateľov, na ktoré sa obmedzuje použitie biocídneho výrobku;n) v prípade potreby informácie o akomkoľvek osobitnom nebezpečenstve pre životné prostredie, najmäpokiaľ ide o ochranu necieľových organizmov a zabránenie kontaminácii vôd;o) v prípade biocídnych výrobkov obsahujúcich mikroorganizmy požiadavky na označovanie v súlade so smernicou 2000/54/ES.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT / vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. cako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systémProdukt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).