Banner
MAMUT CRYSTAL - Lepidlo pre transparentné spoje 25 ml transparentná
3,67 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Mamut lepidlo Crystal Je moderné lepidlo na báze MS polymérov vhodné všade tam, kde je vyžadovaný transparentný (priehľadný) spoj. Univerzálne lepidlo je vhodné pre lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je nerez, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika ai. Lepidlo je trvalo pružné, vodeodolné a neobsahuje rozpúšťadlá. Charakteristika / Výhody / Vlastnosti :-   Vysokomodulový-       Bez silikónu, transparentný - priehľadný;-          Trvalo pružný, odolný vlhku a vode,-          Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomné kombinácie;-          Po vytvrdení pretierateľný farbami (mimo alkydových živíc).Použitie : -          Pre všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a montážachv domácnosti;-          Lepenie, vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívesov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, a pod.;-          Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve aj priemysle-          Možno použiť i pre tmelenie dilatačných škár v interiéroch budov;

HB BODY 120 - Silikónové lepidlo transparentná 280 ml
11,64 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HB BODY 120 - Silikónové lepidlo transparentná 280 ml
11,64 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Silikónové lepidlo vhodné k lepeniu, izolácií a utesneniu drážok (betón, kov, keramika, drevo, sklo, umelé hmoty). Má veľmi dobrú priľnavosť, elasticitu, netečie pri používaní, odoláva klimatickým podmienkam, UV žiareniu, vode, nafte, olejom s veľmi dobrou životnosťou.Starnutím lepidlo nemení svoje vlastnosti.Lepidlo je výborné k lepeniu akvárií, kovu, skla, keramiky, umelej hmoty, hliníka a pod.Riedenie:- neriedi saPríprava podkladu Plochu dôkladne očistite, odmastite a zbavte prachu.AplikáciaLepidlo naneste na požadované miesto lepenia.Uhlaďte povrch pomocou stierky skôr, kým sa nevytvorí ochranná vrstva. Celková doba schnutia je 17 - 21 hodín.Upozornenie:Pozor! Pri aplikácií vylučuje kyselinu octovú.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:EthyltriketosiloxaneVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný