Banner
PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty 30 g
4,17 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty 30 g
4,17 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Špeciálne lepidlo na lepenie tvrdených aj mäkčených plastov (mäkčené PVC, ABS, plexiskla, polykarbonátu a pod.) a ich kombinácií s rôznymi materiálmi (guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil).Príprava podkladuLepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne očistite rozpúšťadlo.AplikáciaLepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba lepené povrchy a nechajte 5 – 10 minút odvetrať. Po odvetraní bude na povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musíbyť na dotyk suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky.Po odvetraní pritlačte oba lepené povrchy k sebe.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémPrvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje acetónVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozornenia H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Doplňujúce informácie EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťRozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

DEBBEX CLEAR EPOXY - Rýchlotuhnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo transparentná 0,024 L
6,45 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Rýchlotuhnúce epoxidové lepidlo, ktoré po vytvrdnutí vytvára pevný spoj s transparentnou farbou.Po zaschnutí je možné ho pilovať, brúsiť alebo vŕtať.Vhodné je pre použitie v automobilovom alebo strojárenskom priemysle a všade tam, kde je potrebný transparentný a vodeodolný spoj.Lepí tehly, keramiku, koberce, tkaniny, betón, sklolaminát, sklo, plast, PVC a iné.Príprava podkladuPodklad musí byť pred lepením čistý, suchý, bez mastnoty, oleja, prachu alebo iných nečistôt, ktoré by pôsobili ako separátor.AplikáciaOdrežte uzáver (nevyhadzujte, naďalej slúži ako uzáver), vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým bude dosiahnutá rovnomerná farba.Nanášajte na povrch vhodným nástrojom v tenkej vrstve - zvarová húsenica.Doba počiatočného vytvrdnutia je 5-8 minút.Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti je 12 hodín.Doba manipulácie je 3-4 minúty.ČisteniePo zaschnutí je možné lepidla na nežiadúcich povrchoch odstrániť iba mechanicky.