Banner
HB BODY C495 - Dvojzložkový akrylátový EXPRESS lak lesklý 5 L
89,49 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HB BODY C495 - Dvojzložkový akrylátový EXPRESS lak lesklý 5 L
89,49 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Dvojzložkový akrylátový lak určený hlavne k bodovým opravám karosérií a k nástreku samostatných dielov. Je tvrdý, elastický, odoláva mechanickým, chemickým a poveternostným vplyvom.Riedenie:- riedidlo 740Tuženie:- tužidlo BODY 720Príprava podkladuMetalízu ofúkajte a utrite voskovou handrou v jednom smere.AplikáciaLak natužte v pomere 4:1.Dobre premiešajte a následne pridajte riedidlo.Pripravenú hmotu nalejte do striekacej pištole cez sitko.Aplikujte dva nástreky a časovým odstupom 5 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:xylén butyl acetátbutanónVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.· Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa ainých zdrojov zapálenia. Nefajčite.410P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ohydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)p ro p i o ny l- o - 3 -( 3 -( 2H-b en zo t r i a zo l- 2 - y l)- 5 -t e r t- bu t y l- 4 - h y d ro xyp h en y l)propionyloxypoly(oxyethylene). Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný