Banner
ELASTIK - riedidlo S 6300 390 g
4,04 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
ELASTIK - riedidlo S 6300 390 g
4,04 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Riedidlo určené na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Acute Tox. 4, H302Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315Eye Dam. 1, H335, H336STOT RE 2, H373Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieDráždi kožu.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií.Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Škodlivý po požití.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: xylén, butanol.Výstražné upozorneniaH226 – Horľavá kvapalina a pary.H302 – Škodlivý po požití.H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 – Dráždi kožu.H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných nariadení.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritéria  pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 0,4L
2,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 0,4L
2,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Riedidlo do epoxidových náterových látok.

S 6300 - Riedidlo na riedenie epoxidových farieb 0,37 kg
3,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
S 6300 - Riedidlo na riedenie epoxidových farieb 0,37 kg
3,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Riedidlo určené na riedenie epoxidových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Dam. 1 H318Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Karta bezpečnostných údajovBezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára P331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; 2-metylpropán-1-ol; etylbenzénIná nebezpečnosťNie je známa.